វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

905 reviews


Nigeria    Joel Daniel
2022-08-12 8:31 ព្រឹក
Am so grateful and happy with the service, it was stress free, no lies, I can confidently introduce to friends and families. I appreciate Lisa, she was the one I started with and she recommended the one I bought. I also thank Rachel and Sophie for their support. My recommendation to auction export is to some times give the customers an option of fixing whatever damage on the car right there if possible before sending to its final destination. Regards Joel Daniel

United Arab Emirates    ABDULLA ALZAABI
2022-05-17 18:12 ល្ងាច
Appreciate your kind efforts Mr. David through those [bidding] attempts. You have been very supportive


Ghana    Miriam Obo-Anderson
2022-05-09 13:15 ល្ងាច
A very good service. Agent was helpful in identifying the car and to auction on my behalf. Regularly updating me

Nigeria    Amos Ayodele
2022-03-26 8:53 ព្រឹក
I am very much satisfied.

Bulgaria    KRASIMIR KALCHEV
2022-03-01 6:41 ព្រឹក
To buy a car from Auction Exjport was so easy!Thank you!


 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion