សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-10-28

Video Help Gallery

Check our video guidances to get a detailed explanation on how AuctionExport Company works and what kind of services you can get.

We made our video helps as detailed as possible to show you all features that you can access from your client profile on a computer from the comfort of your desktop.

https://www.youtube.com/user/TheAuctionExport

2022-10-26

Buy Now Option - What Does It Mean?

In general, all vehicles can be purchased either for a fixed price or via bidding at the auctions. If there is the Buy Now button on a car’s page, such a car can be purchased right away from the website for the indicated price. 

The total cost you will need to pay will be easier to calculate - add up the Buy Now amount, the fees under it and the results form the calculator. Please note that the total cost will be an estimate because the exact fee and the shipping amounts are to be checked individually by referring to the appropriate department.

Once you have a deposit, you can send us your purchase request by clicking the Buy Now button. If the car is available, it will be reserved for you while you arrange the outstanding balance payment. 

More information about the buying options here  - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Buying_Process 

2022-10-24

How can you find the cheapest cars?🚗

In the section Dealer&Repo Inventory there are offers with discounts and minimum fees >https://m.auctionexport.com/en/cars/repo

Here you can find cars below $1,000https://m.auctionexport.com/cars/under1k

Also, please notice that you can get a very affordable vehicle at Auto Auction. Place your Bid and Compete with international Buyers. Check FREE trial to get familiar with the process -https://m.auctionexport.com/en/Auctions 

If you can’t find the car you need, don’t worry, our team is full of highly qualified professionals always ready to find the best deals for you! To use our buying options start with an initial deposit. Minimum deposit required is $600 only >https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Save your time and money with AuctionExport.

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2022-10-19

AuctionExport - Order Car Option

If you know exactly the type of vehicle you’re searching for and can’t find it from the first attempt on the website, we can offer the Order Car service for your consideration. 

Once your AuctionExport account is credited with an initial deposit of $600 minimum, go online, open the section “Services’ and fill out the form in your profile. Here you can mention all the important information you want to see in your vehicle -  features, options, equipment, specific trim, the year range. 

Soon after we will assign a sales representative to be your personal-approach sales agent and assist with your vehicle search. You will get the first offer with all the information and the total cost breakdown within the next 24hours. 

In case if the deal is successfully closed and the car is yours, the deposit will become part of the full payment. 

Login link - https://www.auctionexport.com/en/Profile/LogIn

Make a payment link - https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

 

2022-10-17

How To Start Buying? 🚗

If you found a car with a fixed price or you want to start bidding, it is necessary that you have an initial deposit on your AuctionExport balance to make a purchase.

The minimum deposit amount is $600 to purchase a vehicle up to $6000 or 10% from the "BID/BUY NOW" amount to purchase a vehicle for more than $6000.

You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. Simply Click on: https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit.

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion