សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-11-09

How to Buy a Car with a Fixed Price?

In order to buy a car with a Buy Now price, you have to be a registered member with AucdtionExport and have a deposit in your AuctionExport profile balance. Minimum deposit is $400 for the cars up to $4000, if you plan to spend more, 10% deposit has to be in your account for the purchase.

Once your account is credited, you will be able to click the Buy Now button or send your purchase request to our Sales department, so we could reserve the car for you.

As soon as purchase is confirmed, deposit will be included in the full payment of the car and you’ll need to cover up the balance. Then we’ll proceed with the paperwork and transportation process of your car.

More information here - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Buying_Process

2022-11-07

Authorized Dealers

You can start buying on AuctionExport.com at wholesale prices and then re-sell the purchased cars locally thus gaining some profit.

After your 3rd purchase you will be getting more discounts on our services - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Membership

Once you have 15 purchases in your account balance, you will be able to apply for Authorized Dealer.

2022-11-04

Haven’t been online for a while and can’t recall your password details?

Haven't been online for a while and can't recall your password details?

Open the pop-up login window on the right upper corner of the website and click ''Forgot your Password?"

(https://www.auctionexport.com/en/Profile/Remind_Password

Here you can type your email address and send yourself a link to create  new password, which you can use instead of the old one that you forgot,

*If you can't find the Password Recovery Link in your email box, try checking Spam, Promo folders.

2022-11-02

Refer a friend

If you’re a sociable person looking for ways to earn some extra money?

Feel free to take advantage of AuctionExport Refer a Friend program. 

How does it work? 

One. Send your interested a link to sign up with AuctionExport from a specific section in your own profile page with AuctionExport. 

Two. Make sure that he or she gets registered successfully with us by your referral link. 

Three. Once your friend makes his first purchase with us and pays for it in full, you get a bonus of $50. The bonus is redeemable, and you can request for it to be paid to your account. Or, you can accumulate and use the money towards your purchase!

More info>>  https://www.auctionexport.com/Home/Refer_A_Friend_Help

2022-10-31

Searching for a very specific car? We will assist!

Searching for a very specific car and getting tired of browsing through the thousands of listings posted on the internet? Let our Sales team spare you this time-consuming procedure of the search.

With the service “Order a Car” you can specify all the details you want to see in your vehicle and set up your maximum budget, and one of our Sales reps will be assigned to you for the sole purpose of finding you the best deal on the market.

What is most important is that the service is of no extra charge for you, - we just want you to find and buy a car of your dreams and put your deposit to good use. Please note that in order to use the service you should have  a deposit on your balance, - the minimum is $600, - which we will use as a down-payment for any car you will buy. Deposit is refundable.

https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Deposit

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion