សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-11-21

Can I buy a car without license?

AuctionExport is a platform where you can get almost any type of car that is available on North American automarket. The purchase is available for everyone who're planning to export a car overseas. We do not require any dealer license, thus our dear customers can buy cars for personal use or local resale. 

Simply register a profile and place your first deposit to get access to more than 250,000 offers and make a successfull purchase. The deposit will become the first part of the full payment for a car. 

You can place a deposit by credit card or bank transfer through your profile in the section FINANCE > https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

The minimum deposit required is $600. 

If you have any questions, feel free to contact us: +14169003303 or [email protected]

2022-11-18

Register your AuctionExport profile!

AuctionExport team always cared about customers security and works on improvement of the account accurancy. Now we're ready to present you the new process of registration. 

You can register a profile in two easy steps: 

1 - Complete the registration form here https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register

2 - Verify your AuctionExport profile by email. 

After submitting the registration form, we'll send you an automated email with validation link. Kindly click the link and finish your registration. 

Succeeding with the registration you can Search, Buy and Export a car through auctinoexport.com

If you have any questions or suggestions, please contact [email protected]

2022-11-16

Paperwork Handling!

AuctionExport will ship any of your cars to the destination port of your choice almost  anywhere in the world. Moreover, we will handle the whole documentation work that is required for the vehicle to be exported. 

Only $70 documentation fee is applied for the postage service. All original ownership and shipping documents will be mailed to the USA / Canada Customs, and then will be mailed to you by courier express post. 

The Original Bill of lading and the Car Title are sent 5-7 days prior to the vehicle's or container’s arrival. 

Buy & Ship cars with us! 

https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping

2022-11-14

AuctionExport Membership Program

All AuctionExport dealers can join Membership Program. We have established 3 Levels - Platinum, Gold and Silver. Your level is determined by the amount of qualifying purchases you have made with AuctionExport. Benefits and program details available on our website - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Membership 

Please let us know if you have any questions:

[email protected] 

2022-11-11

AuctionExport - Notify Me Service

Every registered user of AuctionExport.com can navigate the vehicle inventory with the help of the Notify Me service, which is free of charge and easy to activate. 

Go to your registered profile, open the section “Services” and setup the filters on the make, model, year range for the type of car you wish to be updated on. 

The system will be gathering all the listings that suit your preferences during the next 24 hours and sending the list to your Inbox on a daily basis for however long you prefer. 

NOTIFY ME Subscribe to Free email alerts for the freshly added cars

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion