សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-12-02

Stay Updated with Notify Me Service!

You can activate "Notify Me" service on your profile so you will be updated with fresh offers of cars you are interested in. Simply login to your profile, go to the section “Services”, select “Notify Me” option and add any vehicle with all your preferences. This way you will be receiving fresh offers to your mailbox.

https://www.auctionexport.com/en/Profile/Notifications 

Once you see a listing that you like or you are ready to start buying, please let us know so we could provide you with further guidance. 

[email protected]  | 1-416-900-33-03 

2022-11-30

Save your search results to view them later

ADD TO MY WATCH LIST service allows you to save your search results and check on them later. 

Click ADD TO MY WATCH LIST button on any vehicle profile and car will be added to your WATCHLIST.

In order to check the cars in your WATCH LIST, go to the SERVICES section and choose WATCH LIST. 

https://www.auctionexport.com/en/Profile/Watch_List

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

 

2022-11-28

Track your cargo live through our profile feature!

AuctionExport introduces its innovative feature - Live Vessel tracking. You can track your cargo live through our profile feature. You can View the Location of your ship through your profile under the vehicle status tab. You will receive a notification if this option becomes available for your vehicle, after it has been delivered to the exit port.

For more information please contact shipping department: shippin[email protected]

2022-11-25

Live on the phone bidding 📞

If you submit a live on the phone request you will receive an email with an approximate time of the sale and will be contacted by one of our sales representatives 5 minutes before the bidding starts. During the live sale our sales representative will tell you the current bid amounts and you will tell him whether to bid or stop. This gives the advantage of bidding even when you are away from the computer. The sale is very quick with approximately 3 seconds between bids.

 

For more information about our bidding options - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy.

2022-11-23

Worried about car's condition? We have a solution for you!

If you are buying a vehicle and you're worried about its condition, you can check “Detailed Vehicle History”. Vehicle history reports deliver information on reported accidents, odometer rollback, lemon vehicles, branded titles and much more. It is available on every car profile page and you can use it once you have positive account balance. This option allows you to get the vehicle history report of the car you choose. 

If it's not enough you can order an Independent Vehicle Inspection through ‪AuctionExport‬. We will arrange an independent physical examination by a licensed inspector for the car you are considering to buy. After it is done, you will be given a full-size condition report complemented with interior and exterior pictures.

Minimum deposit required is $600 or not less than 10% of your future Bid/buy now amounts. You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. These payment options are available in your profile page. PROFILE >> FINANCE section: https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞 

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion