សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2023-01-11

How To Bid?

Dear Clients, In order to use our bidding options, you have to be a registered member on our website (please start with free online registration https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register) and place a deposit on your account with Auction Export (https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit). The minimum deposit amount is $600 or 10% from the "BID" amount. Please note, that some of the auctions require $1,000 as minimum deposit; you’ll be able to confirm these details with your sales agent.

If you have any questions, please contact our Customer Support Department for immediate assistance [email protected]

2023-01-09

How long does it take to get my car?

We can arrange the whole transportation process of the purchased car to your country, to almost any destination in the world >https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping When it comes to shipping, we're always trying to ship cars as fast as possible. Approximately it'll take 45-60 days for the car to reach the destination port. Once we get the information about the car, it is always reflected in your profile and you're notified via email within 24 hours maximum. For more detailed information about the shipping process of your vehicle, you can refer to our Shipping department agents at any time.

Read more here >https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping/Time-of-Transportation

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 📞

2023-01-06

Add Cars to Your WATCH LIST

You can click on ADD TO MY WATCH LIST button on any vehicle profile while browsing through the inventory and car will be added to your WATCH LIST.

You can add as many cars to your WATCHLIST as you wish. Use this option in order to save you search results, stay updated with the current status of the car you like.

In order to check the cars in your WATCH LIST, kindly login to your AuctionExport client Profile, go to the SERVICES section and choose WATCH LIST. You can sort cars in your WATCH LIST by year, by price, by mileage, by time left and by location.
You can easily remove cars from your WATCH LIST clicking on the grey button if you clicked on it by mistake.

2023-01-04

Register Now

The first step of buying with us is​ free of charge registration on our website. Once you register and log in, you will be able to see prices, have access to full inventory, use different services in your AuctionExport profile, place a deposit and buy a Car.

Please notice that all purchased vehicles must be exported outside of the USA and Canada. You will not be able to register the car in Canada or the US. You are free to register on our website if you live in North America, but please make sure to indicate the destination country. 

Simply fill out required information on our registration page. It's free of charge and no ID is required during registration - https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register

Let us know if you have any questions:

[email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2022-12-30

Happy New Year 2023!

Dear Customers,

Please be informed that AuctionExport offices will be closed on Monday, January 2nd, 2023 due to the New Year holiday. 

May all your goals be achieved, and all your plans be fulfilled. 

If your matter is urgent and you require immediate assistance please email [email protected] and someone will get back to you as soon as possible.

Thank you and Happy New Year!

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion