សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2023-06-08

Haven't been online for a long time and cannot recall the password to your AuctionExport Profile?

Haven't been online for a long time and cannot recall the password to your AuctionExport Profile?

Simply find the "FORGOT YOUR PASSWORD?" link in the top right corner of the website and click on it.

You will be directed to a page with an empty field designed to enter your email address in it. Please make sure you enter your registered email address without any typos and press SEND.

Now you can check your email inbox as PASSWORD RESET notification has been forwarded to it. If you do not see it in your inbox letters, please check Spam or Promo folders of your email.

Follow the LINK in the email notification and, in the empty field, put a new combination which you will use as a password forward on; then confirm it by entering once again in the second field.

2023-06-07

What are the advantages of buying a REPO car?

REPO is a separate category of vehicles on our website.

Offers are marked with yellow labels that read REPO.

What are the advantages of buying a REPO car?

- only two mandatory fees to pay (maximum $365), you're spared of all the additional charges from the auction or dealer;

- price low as never;

- some of the cars are in transit which will save up to 60 days of delivery time;

- totals costs are at the ready to be given to you upon your request even without a deposit.

All REPO cars - > https://www.auctionexport.com/cars/repo

2023-06-05

How long does it take to get my car?

We can arrange the whole transportation process of the purchased car to your country, to almost any destination in the world >https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping When it comes to shipping, we're always trying to ship cars as fast as possible. Approximately it'll take 45-60 days for the car to reach the destination port. Once we get the information about the car, it is always reflected in your profile and you're notified via email within 24 hours maximum. For more detailed information about the shipping process of your vehicle, you can refer to our Shipping department agents at any time.

Read more here >https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping/Time-of-Transportation

Let us know if you have any questions: shipping@auctionexport.com 📧 1-416-900-33-03 📞

2023-06-01

Worry about the safety of your car while it is being shipped across the ocean to you?

During the ground transportation from the car’s point of sale to the exit port, all purchased vehicles are insured. If you wish to be one hundred percent sure in the safety of your car during the ocean shipping, you can additionally order ocean insurance coverage.

You can check the insurance coverage rates in our shipping department. Simply send an email to shipping@auctionexport.com or call us +1 416 900 33 03.

2023-05-31

How to buy?

Step 1 – registration 

Step 2 – crediting your AuctionExport profile with the minimum initial deposit.
Your balance should be not less than $600. This money will be part of the full payment if you buy. If you don't buy, you can take it back from your profile at any time.

Step 3 – choosing your car.

Step 4 – finalizing your purchase.
Once your car has been reserved for you, you get the invoice which will include the car's price, shipping and other charges. We must receive the difference between the invoice and your deposit within 3 days.

Step 5 –  paying outstanding balance for the car.

Step 6 – picking up your car at the port in your country in 45-60 days.

We arrange the inland delivery and then the ocean shipping from the car's place to your country. 

Let us know if you have any questions:

help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 📞

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion