សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-12-09

Terms You Should Know

Dear Clients,

These are the categories now used on our website to mark types of car damage:

1. Run&Drive (green circle): condition code that means the vehicle is in running condition, can be started and driven.

2. Non-Drivable (red circle): condition code that means the vehicle is considered inoperable and is in non running condition.

3. Non-Defined (grey circle): condition code that is assigned to vehicles which condition has not been specified by the selling party. Condition details should be checked individually upon buyer's request.

4. Engine starts (blue circle): condition code that means that the vehicle starts and run at idle, and there's no guarantee that the vehicle's fully drivable.

Let us know if you have any questions:

[email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2022-12-07

Vehicle History Report

On AuctionExport.com you can order vehicle history reports in packages for $15, $30 and $50.

To order the Vehicle History Report, simply login and go to the “Services” tab in your profile page > https://www.auctionexport.com/en/Profile/Autocheck 

Please note, that to order this service you should have a positive account balance > https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 📞

2022-12-05

Why should I place a deposit?

To proceed with purchase with AuctionExport the initial deposit has to be available in your account. Required amount is 10% of BuyNow/bid, but not less than $600.

Please note that some of the auctions and live sales require $1,000 as a minimum deposit.

Deposit allows you to use the BID and BUY NOW options.

FOLLOW THESE EASY STEPS TO FUND YOUR ACCOUNT: 

1 - Login > go to section FINANCE > Make a Payment: https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

2 - Select the preferable payment method - Credit / Debit Card or Bank Wire Transfer

3 - Send us the Confirmation of Payment and valid ID Copy.

The deposit is required for reserving the car from the seller for you and it will be fully included in the total amount and you need to pay the remaining balance. 

If someone raises the BID amount above your bid at the live auction, you can leave it, without losing your deposit; the same amount would stay in your account, as there are no charges for Your Bidding Attempts.

Your deposit can be in your profile unlimited period of time till you purchase a car or you can request a refund if you buy nothing.

2022-12-02

Stay Updated with Notify Me Service!

You can activate "Notify Me" service on your profile so you will be updated with fresh offers of cars you are interested in. Simply login to your profile, go to the section “Services”, select “Notify Me” option and add any vehicle with all your preferences. This way you will be receiving fresh offers to your mailbox.

https://www.auctionexport.com/en/Profile/Notifications 

Once you see a listing that you like or you are ready to start buying, please let us know so we could provide you with further guidance. 

[email protected]  | 1-416-900-33-03 

2022-11-30

Save your search results to view them later

ADD TO MY WATCH LIST service allows you to save your search results and check on them later. 

Click ADD TO MY WATCH LIST button on any vehicle profile and car will be added to your WATCHLIST.

In order to check the cars in your WATCH LIST, go to the SERVICES section and choose WATCH LIST. 

https://www.auctionexport.com/en/Profile/Watch_List

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

 

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion