សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2021-12-08

SPECIAL REPO DEAL! 2010 TOYOTA COROLLA

When it comes to reliability and build quality, the 2010 Toyota Corolla is hard to beat - especially when you consider the price and generous standard equipment.

Buy Now Price: $ 1,800 You Save - $300

Drivetrain: FWD

Engine: 1.8L DOHC SFI 16-valve VVT-i

Transmission: Automatic

Check out more pictures on the car's page.

Save money by paying minimum fees!
Credit your profile and don't miss your chance to buy this affordable vehicle from North America.

You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. These payment options are available in your profile page. PROFILE >> FINANCE section:https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Let us know if you have any questions: 📧help@auctionexport.com  or 📞1-416-900-33-03 

2021-12-06

How To Start Buying? 🚗

If you found a car with a fixed price or you want to start bidding, it is necessary that you have an initial deposit on your AuctionExport balance to make a purchase.

The minimum deposit amount is $600 to purchase a vehicle up to $6000 or 10% from the "BID/BUY NOW" amount to purchase a vehicle for more than $6000.

You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. Simply Click on: https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit.

2021-12-03

Happy Friday ✨

Dear clients, for every Buy Now purchase on Friday December 3rd. 2021, you can save 50$ on Buyer Fee.

Click on Buy Now and buy a vehicle of your desire. If you have any questions, please contact our Sales Department sales@auctionexport.com

Check Buy Now offers - https://www.auctionexport.com/en/Inventory

2021-12-01

What is the difference between RoRo and Container consolidation?

What is the difference between RoRo and Container consolidation?

“RORO” means that your vehicle will be driven under its own power inside a special cargo ship. This method of shipment is available to various destinations and does not involve consolidation.

Container shipping is the most popular way to ship a vehicle. Basically, your car will be loaded inside 20 feet or 40 feet container, and the container will be sealed. If a car is loaded inside a 40 feet container, there is also space for at least 2 more regular-sized cars. It’s called container consolidation when 3 or 4 cars of different buyers are loaded inside one container and go towards the same shipping destination.

You can get an approximate shipping cost to your destination by using the shipping calculator available on each car's profile. - https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping.

For an exact quote please contact our shipping department at shipping@auctionexport.com.

2021-11-26

💥Enjoy Black Friday Now💥

It’s time for a celebration! This November AuctionExport is celebrating Black Friday🎉 
We have over 250,000 cars in our inventory, more than a million registered satisfied customers, and we ship to 120+ countries across the globe.  Ready to upgrade? 

Check our hot offers and save $100 on Auction Export fees, $100 on shipping and get 10 VIN checks for FREE.

 

 

3 easy steps to buy a car:

Step 1 - Credit your profile >>> https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Step 2 - Choose any buying option on our website >>> https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Buying_Process

Step 3 - Get Invoice and cover the balance.


5 ways to make a purchase with AuctionExport.

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion